I – ALGEMEEN:
 
Elke bestelling impliceert de volledige aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en, indien van toepassing, de bijzondere voorwaarden die op het moment van bestelling zijn medegedeeld. De Algemene Verkoopvoorwaarden vormen tezamen met eventueel bijzondere voorwaarden en de offerte de gehele overeenkomst met de klant.
De offertes zijn geldig gedurende de optieperiode die, tenzij anders vermeld, dertig  dagen vanaf de datum van uitgifte van de offerte bedraagt. De informatie in catalogi, handleidingen en prijslijsten wordt slechts ter indicatie gegeven en DISTRI X B.V. (hierna “DISTRI X”) kan deze op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.
Geen enkele toevoeging, weglating of wijziging aan enige welke bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden is bindend voor DISTRI X, behalve indien DISTRI X er schriftelijk mee heeft ingestemd.
 
II – DE BESTELLING:
 
Elke clausule of bijzondere aankoopvoorwaarde die op het bestelformulier van de klant voorkomt en die in strijd is met deze Algemene Verkoopvoorwaarden, is niet van toepassing tenzij DISTRI X er uitdrukkelijk en schriftelijk mee heeft ingestemd. Een bestelling is pas aanvaard na schriftelijke bevestiging van ontvangst door DISTRI X. DISTRI X heeft de mogelijkheid om de bestelling binnen drie dagen na ontvangst te weigeren. Elke wijziging aan de bestelling die door DISTRI X wordt gemeld, wordt geacht door de klant te zijn aanvaard tenzij hij schriftelijk bezwaar bij DISTRI X maakt binnen een termijn van drie dagen na de kennisgeving. In het geval van een wijziging wordt de bestelling pas als definitief beschouwd na ontvangst van het akkoord van de klant of na afloop van deze termijn van drie dagen. In het geval van enige wijziging (aanduiding, hoeveelheid, enz.) in een reeds door DISTRI X ontvangen en bevestigde bestelling gelden de eerder overeengekomen Algemene Voorwaarden onverkort, tenzij gewijzigd met schriftelijke instemming van DISTRI X.
Een aanvaarde bestelling kan te allen tijde door DISTRI X schriftelijk worden geannuleerd indien de klant zijn verplichtingen op grond van artikel XIV niet nakomt.
 
III – BESTELDE PRODUCTEN EN DIENSTEN:
 
Op de offerte van DISTRI X en de factuur worden de bestelde goederen en diensten gespecificeerd. Het kan daarbij gaan om hardware, software en de bijbehorende diensten (ook aangeduid als ‘goederen’).
 
Verkoop van hardware:
DISTRI X verkoopt hardware die afkomstig is van verschillende leveranciers waarvan DISTRI X een erkende distributeur is. De technische specificaties en de documentatie de hardware vallen onder de verantwoordelijkheid van de leverancier en worden in ongewijzigde staat door DISTRI X doorgegeven. De voorwaarden van de leverancier worden verstrekt op aanvraag. De klant verbindt zich ertoe de voorwaarden van de leverancier betreffende deze producten te overhandigen aan zijn eindafnemer.
 
Levering van software:
DISTRI X verleent de klant een gebruiksrecht op de bestelde software of op de software die geïntegreerd is in de verkochte hardware. De voorwaarden op grond waarvan dit gebruiksrecht wordt verleend en de verplichtingen die de klant aangaat jegens de leverancier van de betreffende software kunnen zijn beschreven in een door laatstgenoemde uitgegeven licentie en worden verstrekt  op aanvraag.
Bij afwezigheid van licenties en specifieke voorwaarden is het gebruiksrecht voor de bestelde software of de software die is geïntegreerd in de door DISTRI X verkochte hardware beperkt tot het gebruik van een enkel exemplaar van de software, met uitsluiting van enig recht op reproductie, wijziging of correctie van fouten. DISTRI X is in geen geval aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit of verantwoordelijk voor problemen verband houdende met de software, noch voor de tijdelijke (met name voor correcties, updates of anderszins) of definitieve onbeschikbaarheid van deze software.
 
Bijbehorende diensten:
Indien verkochte hardware of geleverde software wordt aangeboden met een onderhouds- of updateservice van de leverancier ervan, bestaat een bestelling van deze hardware of deze software bij DISTRI X eveneens uit een bestelling van die dienst, waarvan de financiële voorwaarden worden vermeld in de offerte en de factuur.
DISTRI X kan tevens zelf of via de leverancier of externe aanbieder aanvullende diensten verlenen, zoals een installatieservice. Hiervoor wordt een bijzondere bestelling opgesteld volgens de voorwaarden die zijn vastgesteld in de offerte en de factuur.
 
Intellectuele eigendom:
Met de aankoop van hardware of de levering van software besteld bij DISTRI X wordt aan de klant geen enkel intellectueel eigendomsrecht verleend, en de klant is verplicht om de intellectuele eigendomsrechten van de leverancier van de betreffende hardware of software te respecteren. De klant wordt door de leverancier van de betreffende hardware of software gevrijwaard tegen enige aanspraken van derden dat de betreffende hardware of software inbreuk maakt op de rechten van die derden, indien en voor zover de voorwaarden van die leverancier een dergelijke vrijwaring bevatten. DISTRI X is niet aansprakelijk voor enige schade die de klant door een dergelijke claim van een derde lijdt, en verstrekt geen vrijwaring aan de klant voor de uitvoering, de installatie of het onderhoud van hardware of software die door DISTRI X werd geleverd.
 
IV – TARIEVEN:
 
De goederen worden gefactureerd tegen het tarief van DISTRI X waarvan de waarde is bepaald op de leveringsdatum. De prijzen zijn exclusief belastingen, toeslagen, kosten voor levering, porto, verpakkingen en verzekeringen; deze worden aanvullend in rekening gebracht tegen het tarief dat van toepassing is op de datum van de verkoop of levering. Bestellingen van bijzondere diensten en producten die niet voorkomen op de prijslijst van DISTRI X zullen worden gefactureerd tegen de in de offerte vastgestelde prijs.
Bij opdrachten met een orderwaarde lager dan 150 euro exclusief BTW is DISTRI X gerechtigd de klant 15 euro orderbehandelingskosten in rekening te brengen.
 
V – FACTURERING:
 
Door deze Algemene Verkoopvoorwaarden te aanvaarden, gaat de klant uitdrukkelijk akkoord met de eventuele ontvangst van elektronische facturen in plaats van op papier gedrukte facturen van DISTRI X.
 
VI – LEVERINGSTERMIJNEN:
 
De leveringstermijnen worden ter indicatie meegedeeld aan de klant, daar DISTRI X afhankelijk is van zijn eigen leveranciers. De leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen.
DISTRI X is gerechtigd om leveringen op te schorten of te annuleren om zwaarwegende redenen, en met name in de volgende gevallen:
als de klant zich niet houdt aan de overeengekomen betalingsvoorwaarden,
als de technische, financiële of commerciële informatie of specificaties die nodig zijn voor de verzending en door de klant verstrekt moeten worden niet tijdig door DISTRI X worden ontvangen, of
bij overmacht zoals onder meer maatschappelijke conflicten, epidemieën, oorlog, opvordering, brand, overstroming, stroomstoring, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen, ongevallen met apparatuur, een exportverbod uitgevaardigd door de regering van het land van herkomst van de goederen, belangrijke uitval van de productie van onderdelen, onderbreking of vertraging in het transport of enige andere oorzaak die ertoe leidt dat DISTRI X of haar leveranciers haar verplichtingen niet kan nakomen.
 
VII – VERVOER EN LEVERING:
 
Voor leveringen van hardware in Nederland machtigt de klant DISTRI X om het transport van de goederen naar het afleveradres te organiseren op basis van de gegevens die de klant heeft verstrekt.
Voor leveringen in Nederland is standaard de Incoterm-DAP van toepassing. De Incoterm CIP (Incoterms 2010) is van toepassing indien de plaats van de levering zich buiten Nederland bevindt.
Tenzij anders vermeld in de bijzondere aankoopvoorwaarden op het bestelformulier van de klant, worden de goederen geacht te zijn geleverd op het hoofdkantoor van de klant. De porto- en verpakkingskosten van de zending binnen Nederland komen ten laste van DISTRI X. De verzekering wordt verzorgd door DISTRI X tot aan de levering aan de klant. Voor leveringen buiten Nederland kunnen porto kosten worden doorberekend.
In geval van verlies van of schade aan de goederen, dient de klant dit binnen twee dagen na levering schriftelijk te melden aan DISTRI X onder verstrekking van een onderbouwd rapport aan de vervoerder, met een kopie aan DISTRI X. Indien binnen voornoemde termijn geen melding is gedaan, wordt de klant geacht de goederen te hebben geaccepteerd en is geen verder verhaal op DISTRI X of de vervoerder mogelijk. .
De toegankelijkheid en indeling van ruimtes die bestemd zijn om zware en grote goederen te ontvangen, dient tijdig door de klant te worden geregeld; DISTRI X is in geen geval verantwoordelijk voor de kosten daarvan.
 
VIII – RETOURNERING VAN GOEDEREN:
 
Goederen kunnen niet worden geretourneerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DISTRI X.
De retourzending betreft alleen goederen die niet gewijzigd of aangepast zijn en de goederen moeten in de originele verpakking en staat worden verzonden. De kosten voor het transport en de terugname zijn voor rekening van de klant.
De klant moet de goederen binnen acht dagen na het verkrijgen van de toestemming van DISTRI X retourneren.
 
IX – OVERDRACHT VAN RISICO’S EN EIGENDOMSVOORBEHOUD:
 
De op het afleveringsbewijs en de factuur vermelde goederen blijven eigendom van DISTRI X totdat de klant deze volledig heeft betaald. Het risico van verlies, diefstal of vernietiging is niettemin voor de klant vanaf het moment dat hij de goederen ontvangt en tot de prijs volledig is betaald in het geval van een DAP-levering.
In geval van doorverkoop van de goederen voordat DISTRI X de volledige betaling heeft ontvangen, behoudt deze laatste zich het recht voor om de betaling van de wederverkoopprijs bij de derde-verkrijger op te eisen (bedrag van de wederverkoopprijs).
Bij annulering van de bestelling van goederen als gevolg van overmacht of vanwege de klant behoudt DISTRI X de reeds ontvangen voorschotten.
 
X – BETALINGSVOORWAARDEN:
 
Klanten die geen rekening bij DISTRI X hebben, moeten de betaling onmiddellijk en volledig voldoen op het moment van bestelling.
Elk verzoek tot het openen van een rekening dient vergezeld te gaan van de gebruikelijke bank- en zakelijke referenties en van de documenten voor het natrekken van de solvabiliteit.
Tenzij schriftelijk anders afgesproken, moet de klant de factuur binnen 14 dagen betalen.
Betalingen mogen niet in contant geld worden verricht.
 
XI – ACHTERSTALLIGE BETALINGEN:
 
Indien de klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, is de klant over de openstaande factuur het dan geldende percentage wettelijke handelsrente verschuldigd tot aan de dag van volledige betaling.
Als één termijn niet is betaald wordt het volledige bedrag dat de klant aan DISTRI X verschuldigd is onmiddellijk opeisbaar. De lopende leveringen en bestellingen kunnen worden opgeschort. De verkoop is pas afgerond en de eigendomsrechten worden pas overgedragen zodra de facturen volledig zijn betaald.
Indien de klant facturen niet tijdig voldoet, is DISTRI X gerechtigd een boete aan de klant in rekening te brengen ter hoogte van minimaal 10% van het te incasseren bedrag. Deze boete laat onverlet het recht van DISTRI X tot het vorderen van aanvullende schadevergoeding alsmede nakoming van de overeenkomst.
 
XII – GARANTIE:
 
De garantietermijn van de goederen wordt bepaald door de fabrikant
De garantie heeft enkel betrekking op onderdelen waarvan DISTRI X heeft vastgesteld dat ze defect zijn, op voorwaarde dat de gebreken niet zijn veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of manipulatie door de klant.
De garantie vervalt onmiddellijk bij tussenkomst van een niet door DISTRI X erkende reparateur, om welke reden dan ook.
Op grond van deze garantie is DISTRI X enkel verantwoordelijk voor de reparatie of vervanging door de fabrikant van het als defect erkende product of onderdeel dat is teruggezonden naar het door DISTRI X opgegeven adres.
Elke retourzending van goederen die onder de garantie vallen, moet vooraf door DISTRI X worden aanvaard. Hiertoe moet de klant telefonisch contact opnemen met de support service van DISTRI X.
Als het goed als defect wordt erkend, zal DISTRI X de klant een retournummer voor het goed doorgeven. Elk goed dat als defect is erkend, moet worden teruggestuurd in de originele verpakking met vermelding van het retournummer.
Elk geretourneerde goed of onderdeel dat op grond van de garantie wordt vervangen, wordt het exclusieve eigendom van DISTRI X. Voor vervangen goederen of onderdelen gaat geen nieuwe garantieperiode lopen, deze vallen onder de oorspronkelijke garantietermijn.
Deze garantie sluit alle andere garanties uit en is de enige aanspraak van de klant voor een defect goed.
 
XIII – AANSPRAKELIJKHEID:
 
De klant handelt vanuit zijn beroep of bedrijf, erkent een professional te zijn en verklaart de goederen  waarop de overeenkomst tussen de partijen betrekking heeft dus met kennis van zaken aan te schaffen. De klant verklaart volledig op de hoogte te zijn van het gebruik en de bestemming waarvoor de goederen zijn bedoeld.
DISTRI X kan niet verantwoordelijk worden gehouden als de hardware of software niet compatibel is met andere hardware of software in combinatie waarmee deze moet functioneren. DISTRI X is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte gevolgen c.q. schade, tijdelijk of permanent, die de installatie van hardware kan hebben voor een reeds geïnstalleerd samenhangend geheel.
DISTRI X is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een fout in de hardware, software of diensten die door haar zijn geleverd. Onder ‘directe schade’ wordt uitsluitend verstaan: schade aan materialen bij de klant, redelijke kosten die de klant moet maken tot beperking van de schade en de prijs van de verkochte hardware, software of diensten.
Aansprakelijkheid van DISTRI X voor enige andere schade is uitgesloten. Indien en voor zover DISTRI X ondanks het voorgaande toch aansprakelijk mocht zijn, is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat de klant onder de overeenkomst aan DISTRI X heeft betaald.
Voorgaande uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid door DISTRI X gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van DISTRI X of haar leidinggevenden.
Indien een update of het installeren van een patch noodzakelijk is, dan kan DISTRI X niet interveniëren voordat de genoemde updates en patches van de ontwerper zijn ontvangen en kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor de veroorzaakte vertragingen.
 
XIV – EXPORT VAN DE GOEDEREN DOOR DE KLANT:
 
De hardware en software die door DISTRI X zijn verstrekt, kunnen onderworpen zijn aan exportbeperkingen met name met betrekking tot technologieën voor tweeërlei gebruik (civiel/militair) als gevolg van o.a. de Europese en Amerikaanse regelgeving. In de EU kan de overdracht van deze goederen en technologieën afwijken van het beginsel van vrij verkeer.
Deze verplichtingen kunnen met name de vorm aannemen van uitvoervergunningen die moeten worden verkregen binnen Europa of de Verenigde Staten en de archivering van documenten met betrekking tot deze exporttransacties.
De klant erkent en stemt ermee in dat de goederen die zijn aangeschaft bij DISTRI X onderworpen zijn aan de wetten en regelgeving met betrekking tot de controle op de export in de Europese Unie en de Verenigde Staten.
De klant verbindt zich ertoe geen bij DISTRI X aangeschafte goederen te exporteren, weder uit te voeren of direct of indirect over te dragen zonder eerst de vereiste machtigingen te hebben verkregen van de bevoegde (Amerikaanse of Europese) autoriteiten.
De klant verbindt zich ertoe om DISTRI X via het bestelformulier de naam van de eindklant, het nummer van zijn bestelling en de uiteindelijke bestemming van de bestelling te verstrekken.
Voor producten met een Amerikaanse uitvoervergunning dient de klant zijn eigen klanten mede te delen dat de eindgebruiker kan worden gecontroleerd door de Amerikaanse autoriteiten.
In ieder geval is de klant verantwoordelijk voor de correcte toepassing van de regelgeving inzake de controle op de export en kan DISTRI X niet aansprakelijk worden gesteld als gevolg van de niet-naleving van de verplichtingen voortvloeiend uit deze clausule en aanverwante regelgeving door de klant.
Ten aanzien van de Europese regelgeving die van toepassing kan zijn, kan de klant de volgende officiële websites raadplegen:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0428&from=PT
Ten aanzien van de Amerikaanse regelgeving die van toepassing kan zijn, kan de klant de volgende officiële website raadplegen:
http://www.bis.doc.gov/index.php/regulations/export-administration-regulations-ear
DISTRI X wijst in de EU gevestigde klanten erop dat de export naar landen buiten de EU of de overdracht binnen de EU van producten of technologieën voor tweeërlei gebruik mogelijk de naleving van meerdere regelgevingssystemen vereist (EU, Nederlands en Amerikaans) die onderling niet inwisselbaar zijn; m.a.w. de naleving van de ene regelgeving staat niet gelijk aan de naleving van de andere regelgeving.
Ten slotte heeft het feit dat DISTRI X de klant een dienst verleent met betrekking tot het vervoer van de goederen en technologieën die aan hem zijn verkocht geen invloed op de aansprakelijkheid van de klant volgens de toepasselijke regelgeving voor de controle op de export. Deze blijft de verantwoordelijkheid van de klant.
 
XV – COMMERCIËLE VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT
 
De klant verbindt zich ertoe om de strengste commerciële normen en de wetten die op zijn grondgebied van toepassing zijn, na te leven en om de commerciële reputatie van DISTRI X niet te schaden via de door hem geleverde producten. De klant verbindt zich er met name toe nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken over de eigenschappen, prestaties en mogelijke toepassingen van de door DISTRI X verkochte producten. De klant verbindt zich er tevens toe alle goedkeuringen te verkrijgen en te vernieuwen die nodig zijn voor de verkoop van goederen in zijn land van vestiging. De klant verbindt zich er tevens toe de intellectuele eigendomsrechten op de door DISTRI X verkochte goederen en de software waarvoor een licentie is verleend, na te leven en te doen naleven.
 
XVI – ETHIEK – NALEVING VAN DE WETGEVING
 
De klant (met inbegrip van de directeuren, bestuurders, werknemers en vertegenwoordigers van de klant) verklaart zich te zullen houden aan de van toepassing zijnde wetgeving ter bestrijding van corruptie, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act, de Britse Bribery Act en de zogenaamde Franse ‘Sapin II’-wet (samen de ‘Anticorruptiewetgeving’). Het is de klant in het bijzonder verboden: (a) om enige actie te ondernemen of enige actie toe te staan aan derden voor zover die acties in strijd zijn met de Anticorruptiewetgeving, (b) om geld of andere tegenprestaties die door de andere Partij zijn betaald voor onwettige doeleinden te gebruiken, waaronder voor doeleinden die de Anticorruptiewetgeving schenden, om de andere Partij bij te staan om een aanbesteding of contract of een ongerechtvaardigd voordeel op ongepaste wijze te verkrijgen of behouden; en (c) om direct of indirect iets aan of namens een (overheids)ambtenaar, een door de overheid gecontroleerde onderneming of vennootschap, een politieke partij of enige andere natuurlijke of rechtspersoon aan te bieden, te beloven, geven, vragen of aanvaarden met het doel ten onrechte een commercieel/financieel voordeel te behalen of een handeling of beslissing te beïnvloeden. Elke Partij die te goeder trouw is, zal zich ervan onthouden om enige actie te ondernemen waarvan zij denkt dat deze in strijd is met de wetten of het commerciële beleid dat van toepassing is op de zakelijke relatie tussen de partijen. Voor zover de klant weet, is geen van zijn directeuren, bestuurders of werknemers: (a) (overheids)ambtenaar; (b) een werknemer van een bedrijf of van een vennootschap onder controle van de overheid; of (c) een actieve vertegenwoordiger van een politieke partij. De klant verklaart dat noch hij noch zijn directeuren, bestuurders of werknemers formeel zijn beschuldigd en/of veroordeeld voor enige fraude of overtreding van de toepasselijke regelgeving inzake corruptie. De klant verbindt zich ertoe om DISTRI X onmiddellijk op de hoogte te stellen als de situatie zou veranderen. Niettegenstaande enige strijdige bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden kan DISTRI X de overeenkomst onmiddellijk beëindigen als de klant zich niet houdt aan de bepalingen van deze clausule; met dien verstande echter dat de klant DISTRI X in geval van schade zal moeten schadeloosstellen, verdedigen en vrijwaren. Beide partijen komen bovendien overeen zich volledig te zullen houden aan alle wetten die van toepassing zijn op de verkoop en distributie van goederen uit hoofde van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.
De klant verklaart zich eveneens te zullen houden aan de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer en belooft met name om de instemming van zijn klanten te zullen verkrijgen voor de overdracht van hun persoonsgegevens aan DISTRI X, zodat laatstgenoemde ze op rechtmatige wijze kan exploiteren, met name voor commerciële en marketingdoeleinden.
 
XVII – RECHTSBEVOEGDHEID:
 
Op deze Algemene Verkoopvoorwaarden en alle verbintenissen die daaruit voortvloeien of mee samenhangen is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland.

14